escaperoom Warszawa

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

18 grudnia 2020

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „KONKURS ŚWIĄTECZNY” przeprowadzony i ogłoszony w Internecie na stronie fanowskiej Room Escape Warszawa na portalu Facebook pod adresem : https://www.facebook.com/RoomEscapePoland/
2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma Room Escape S.C. z siedzibą pod adresem ul. Ceynowy 46, 81-253 Gdyni, NIP 958-166-81-05, REGON 360754094
3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
§2 Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do zadania konkursowego.
3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora nagród, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
§3 Terminy i zasady konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 18.12.2020 od godziny 12:30, do dnia 24.12.2020 do godziny 12:00.
2. Zadanie polega na zamieszczeniu komentarza z odpowiedzią na : POMYSŁ NA SAMODZIELNIE PRZYGOTOWANY PREZENT
3. Temat konkursu brzmi: „konkurs świąteczny”
4. Każdy Uczestnik może umieścić jeden komentarz, a zostanie wybrane 30 odpowiedzi.
5. Zwycięzcy wybierani są przez Jury. Wybór zwycięzców nastąpi na podstawie oceny kreatywnej pracy, niecodziennego podejścia do tematu oraz inwencji twórczej.
6. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto na Facebooku.
7. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika skanu swojego dowodu osobistego.
8. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
9. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych dostępnych na profilu jego konta na Facebooku na Stronie Konkursowej.
10. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook oraz Instagram.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych prac, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.
12. Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
13. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do przekazania nagrody. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
§4 Zwycięzcy i nagrody
1. W konkursie zostanie nagrodzonych 30 osób.
2. Zwycięzcy otrzymają 5 voucherów, 10 worków plecaczków, 5 koszulek, 10 etui na kartę RFID
3. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu lub przekazane osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora.
4. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszt wysyłki jedynie do granic Polski. W przypadku konieczności wysyłki Nagrody poza granice Polski, Zwycięzca pokrywa różnicę.
5. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do zwycięzców na adres e-mail, lub za pośrednictwem Facebooka oraz Instagrama.
6. Zwycięzcy zostaną wybrani w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
7. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
9. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki z Nagrodą, przesyłanej przez Pocztę Polską.
10. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w punkcie 8 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
§5 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.
§6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.roomescape.pl
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiada on profil fikcyjny.
4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
6. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Facebook Instagram